Getty Images

เนื้อหาล่าสุด

ศาลสหราชอาณาจักรชี้คดีที่ Getty ฟ้อง Stability AI เข้าสู่กระบวนการไต่สวนแล้ว

ศาลธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ของอังกฤษและเวลส์แถลงว่าคดีที่ Getty Images ฟ้อง Stability AI ผู้พัฒนา Stable Diffusion จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนแล้ว