ร่างกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยุโรป (E.U. AI Act) เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายก่อนมีผลใช้บังคับแล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญของการกำหนดกฎหมายในด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลก

เนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการแบนระบบการจดจำใบหน้าแบบเรียลไทม์ และวางข้อบังคับในด้านความโปร่งใสแก่ปัญญาประดิษฐ์เชิงสังเคราะห์อย่าง ChatGPT ด้วย

ขั้นต่อไปจะเป็นการหาข้อยุติในร่างกฎหมายฯ ที่รัฐสภายุโรป (ฝ่ายนิติบัญญัติ) เห็นชอบ และร่างฉบับที่สภายุโรป (ฝ่ายบริหาร) เสนอซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน รวมถึงต้องรับความเห็นจากประเทศสมาชิกด้วย

ร่างที่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภายุโรปหวังบังคับให้ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในกรณี ‘เสี่ยงสูง’ อย่างการจ้างงาน การควบคุมชายแดน และการศึกษา ต้องทำตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มองว่าปัญญาประดิษฐ์สำหรับการใช้งานทั่วไปมีความเสี่ยงสูง แต่ ‘โมเดลฐานราก’ (foundation model) หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการฝึกด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความโปร่งใสและการประเมินความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ดูแลโมเดลฐานรากต้องแจกแจงด้วยว่ามีการนำเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองหรือไม่

ทั้งนี้ คาดว่าในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู้วาระที่ 3 สภายุโรปน่าจะเสนอให้มีการนำปัญญาประดิษฐ์ที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานควบคุมชายแดนใช้ออกจากระบบที่มีความเสี่ยงสูง

โดยหากร่างกฎหมายฯ ผ่านความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2024 ก็จะมีผลบังคับใช้ทันก่อนการเลือกตั้งสหภาพยุโรปในปีหน้า

ที่มา Time

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส