Google ได้เปิดฐานปฏิบัติการด้านไซเบอร์ในกรุงโตเกียว ถือเป็นฐานปฏิบัติการในลักษณะนี้แห่งแรกของบริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคจะได้รับเชิญให้มายังฐานไซเบอร์แห่งนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ภัยคุกคามไซเบอร์

ทั้งนี้ Google มีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในหลายประเทศ รวมถึง ไทย และมาเลเซีย และยังได้ขยายธุรกิจด้านไซเบอร์ด้วยการเข้าซื้อกิจการรายย่อยรายต่าง ๆ ด้วย

ปัจจุบัน Google ถือเป็นแรงขับเคลื่อน AI สำคัญผ่านการพัฒนา Gemini แข่งกับ GPT-4 ของ OpenAI ที่มีแรงสนับสนุนจาก Microsoft คู่แข่งรายสำคัญ