เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘RGuard’ แอปพลิเคชันที่สามารถเช็กปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้จากกว่า 8,000 จุดทั่วประเทศ พร้อมเตรียมนำเอาข้อมูลคุณภาพอากาศและภูมิอากาศ ที่จะจัดเก็บทุก 5 นาที เข้าสู่คลังข้อมูล (Big Data) เพื่อทำการจัดเก็บและวิเคราะห์ หรือเปิดให้ผู้อื่นนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในรูปแบบ Open Data ได้อีกด้วย

โดยในวันนี้ (23 มีนาคม) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งเปิดที่ทำการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหลักของรัฐบาลที่ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศ และ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เข้าร่วม ณ อาคาร NT Tower บางรัก กรุงเทพฯ ด้วย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แอปพลิเคชัน RGuard – เช็กสภาพฝุ่นได้จากในมือถือเราเอง !

แอปพลิเคชันนี้จะเข้าถึงข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวนทั้งสิ้น 8,000 สถานี ทั้ง 77 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 900 อำเภอ 5,000 ตำบล โดยกำหนดมาจากพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง หรือเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยสถานีทั้งหมดจะสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ฝุ่น PM 1 PM 2.5 PM 10 อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ รวมทั้งทิศทางและความเร็วลม แล้วนำมาแสดงบนแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย โดยแสดงตามพื้นที่ที่เราอยู่ได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ยังสามารถเข้าถึงประวัติคุณภาพอากาศของพื้นที่ที่เราอยู่ว่าเคยมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 มากหรือน้อยเพียงใด เพียงแค่เลื่อนลงมาเท่านั้น

ในแอป เรายังสามารถกดเลือกไปที่แผนที่ เพื่อดูปริมาณฝุ่นของพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ และยังเปิดดู Heat Map หรือความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ตามแต่ละพื้นที่ไปพร้อมกันได้เลย อีกแท็บที่สามารถเลือกได้ก็คือการจัดอันดับ ซึ่งจะจัดอันดับความหนาแน่นของปริมาณฝุ่น PM 2.5 ตามแต่ที่เรากำหนดไว้ได้เลย ทั้งหมดนี้สามารถดูได้ภายในแอปเดียวเท่านั้น

แอปพลิเคชันนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ ทั้งบน iOS และ Android ผ่านทาง Google Play

ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Data)

ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Data) เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบทุนอุดหนุนการวิจัยให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เป็นผู้ดำเนินการเพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่น และภูมิอากาศในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) เพื่อแจ้งเตือนแก่ประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีเป้าหมายในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวนทั้งสิ้น 8,000 สถานี โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย คือพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง หรือเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งสถานที่ติดตั้งสถานีฯ ทั้งหมดของโครงการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงหลักต่าง ๆ ของประเทศ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลณภาพอากาศและภูมิอากาศ จะถูกเก็บทุก ๆ 5 นาที และส่งผ่านเครือข่าย LoRaWAN ของเอ็นที และเข้าสู่คลังข้อมูล (Big Data) เพื่อทำการจัดเก็บและวิเคราะห์ต่อไป และเมื่อโครงการฯ เก็บสะสมข้อมูลได้ ต่อเนื่องมากเพียงพอจะทำให้สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดปัญหาฝุ่น PM เฉพาะพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและมีระสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากสถานีตรวจวัดอากาศเหล่านี้ในแบบข้อมูลสาธารณะ (Open Data) แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ให้สามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อการวิจัย ข้อมูลสถิติ หรือสร้างเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส