บิทคับชี้แจงประเด็นการลิสต์เหรียญ KUB เข้ากระดานซื้อขาย

บิทคับชี้แจงประเด็นการลิสต์เหรียญ KUB เข้ากระดานซื้อขาย หลัง ก.ล.ต. สั่งสอบเข้ม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (บิทคับ) ชี้แจงกรณีการลิสต์เหรียญ KUB เข้าสู่กระดานซื้อขายนั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศข่าวและมีหนังสือถึงบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (บิทคับ) มีคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดย ‘บิทคับ’ ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว และขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

บิทคับขอชี้แจงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ให้อำนาจคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ในการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ นอกจากนี้ การให้คะแนนเหรียญ KUB ของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB นั้น ยังไม่กระทบต่อการให้บริการซื้อขายเหรียญ KUB ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอย่างสุจริตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวมเป็นสำคัญ

ที่มา : Bitkub