Connect with us

Published

on

“หนุ่ย พงศ์สุข” พาชมงานเทศกาลนวัตกรรม “INNOVATION FESTIVAL” ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศ

งานเริ่มขึ้นในวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018 (ITE)” เป็นงานที่จะสร้างให้เกิดการรับรู้ (Perception) ศักยภาพของประเทศไทยที่ชัดเจนด้านนวัตกรรม ในฐานะเป็น “INNOVATION NATION”

 • FAIR : งานแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมล้ำ ๆ ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี
 • FIN : เปิดโอกาสธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต
 • FUN : สนุกได้สาระกับประสบการณ์หลากหลาย…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

ภายในงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้

 • 1. พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) และนิทรรศการแสดงผลงานจาก 10 รางวัลนวัตกรรมในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
  • รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม
  • รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
  • รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (ระดับเยาวชน)
  • รางวัล UAV Startup (นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ)
  • รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
  • รางวัล Media Innovation
 • 2. งานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน 3 ธีมหลัก มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้
  • 2.1) ASEAN Innovation Leadership Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Global Innovation Policy
   • Global innovation index (GII)
   • Financing innovation
  • 2.2) Government Transformation Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Driving Government towards Future
   • Yothi Medical Innovation District
  • 2.3) Future Business Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ นักวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Innovation Driven Enterprise (IDE)
   • Legal & Tax Planning for Innovative SME & Family Business
   • New protein (Bioeconomy)
   • Innovation Hub / UI-UX for Designer
 • 3. งานนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
  • 15 Government Support for your “Innovation Business”
  • 10 Groups of Innovation for your “Better Life”
  • 10 Innovation Awards Showcase
  • Career for the Future in 21 Century
  • Innovation Driven Enterprises (IDE) Business Model

และจะได้พบกับกิจกรรมดังนี้

1. ROYAL PAVILION

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2. Thailand Innovation

 • ชมศักยภาพของนวัตกรรมไทยหลากหลายแขนง ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยไปสู่นวัตกรรมโลก
 • Government Support Zone : 15 บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
  • GROOM : เตรียมความพร้อม จากแนวคิดสู่การลงมือทำจริง
  • GRANT : ลงมือทำ สร้างธุรกิจต้นแบบเพื่อการลงทุน
  • GROWTH : ขยายผลนวัตกรรม สู่ธุรกิจในเชิงพาณิชย์
 • 10 Innovation Groups for Better Life : 10 กลุ่มนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 • 7 Project Highlights : 30 Innovation Showcases โครงการไฮไลท์รอบปีที่ผ่านมา
  • 1. STARTUP NATION
  • 2. REGIONAL CONNECT
  • 3. INNOVATION DISTRICT
  • 4. CREATIVE DISTRICT – TCDC
  • 5. EECI / PRACTIKA
  • 6. INNOVATION HUB
  • 7. METC / สมาคมวิจัย

3. Innovation Awards

ชมนวัตกรรมรางวัลระดับประเทศ เพื่อเปิดมุมมองและต่อยอดความคิดด้านนวัตกรรมกับ 10 Innovation Awards : 100 Innovation Showcases

4. International Innovation

ชมนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อเปิดมุมมองและสร้างแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรม อาทิ จีน. เกาหลี, ญี่ปุ่น , มาเลเซีย, อิสราเอล, โปแลนด์

5. Career for the Future

ทิศทางของอาชีพในอนาคต เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ให้คุณค้นหาตัวตนและศักยภาพตัวเองในอนาคต Career Leaning

 • ค้นหาตัวตน จริง ๆ แล้วคุณอยากทำอะไร
 • 10 Faces Inspirer บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ
 • Career Experience ลงมือ ทำจริง ทดสอบ อาชีพนี้ใช่คุณจริง ๆ หรือไม่
 • Career Planning ให้คาแนะนำและปรึกษาสำหรับอาชีพที่คุณเป็นในอนาคต

6. Innovation Driven Enterprise

Innovation Corporate in SET, MAI พบบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของไทย กว่า 20 บริษัท นวัตกรรมดี ๆ ทำให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศนวัตกรรม

7. Sponsor

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมคำแนะนำจากบูธสปอนเซอร์

งานนี้เหมาะสำหรับ…

 1. กลุ่มนโยบายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมไทย
 2. ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาโมเดลแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ เกิดขึ้นในองค์กร
 3. บุคลากรภาครัฐ ที่ต้องการศึกษาแนวทางของภาครัฐในอนาคต และโอกาสในการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน หน่วยงานภาครัฐ
 4. ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต้องการต้นแบบแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
 5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และศึกษาต้นแบบอาชีพในอนาคตที่หลากหลายด้าน
 6. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันได้

งาน “INNOVATION THAILAND EXPO (ITE)” เกิดขึ้นโดย…สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงทุนมนุษย์ งานวิจัย และธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความสามารถทางด้านนวัตกรรม และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับของประเทศในดัชนีนวัตกรรมโลก และได้รับการยอมรับในระดับโลกในฐานะเป็นประเทศนวัตกรรม “Innovation Nation”

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

feature

เจาะฟีเจอร์ที่ต้องว้าวในแอปฯ #KPLUS รุ่นใหม่ ความสามารถใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

Published

on

เจาะฟีเจอร์ที่ต้องว้าวในแอป #KPLUS รุ่นใหม่ มาให้อัปเดตกันแล้วจ้าาา!! ความสามารถใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น K Plus ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักแอปนี้ในฐานะเจ้ายุทธจักรแอปพลิเคชั่นของธนาคารประเทศไทยนะคะ ทั้งฝั่ง SME ที่ทำธุรกิจออนไลน์ยุคนี้ก็ต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นพื้นฐาน แล้วก็ใช้แอป K Plus เพื่อจัดการเงินหมุนเวียนผ่านมือถือ ส่วนฝั่งผู้ใช้งานทั่วไปก็ใช้แอป K Plus เพื่อใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงสามารถจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่าน Facebook ได้ด้วย!!

เมื่อกระแส Disrupt กำลังมาแรง วงการการเงินก็มีนวัตกรรมมากมายที่อาจดึงลูกค้าของธนาคารไปในอนาคต K Bank ก็อยู่ในสมรภูมินี้ จึงพัฒนาแอป K Plus รุ่นใหม่เอี่ยมที่พลิกโฉมตั้งแต่สัญลักษณ์โลโก้ หน้าตาของแอป และการใช้งาน ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วแอปเวอร์ชั่นใหม่เจ๋งยังไง ไปดูกันค่า

ซึ่งหลังจากที่พัฒนาอย่างลับ ๆ มาหลายเดือน ในที่สุด K PLUS รุ่นใหม่เอี่ยม เวอร์ชั่น 5 ก็เปิดให้ผู้ใช้งานได้อัปเดตกันแล้ว ซึ่งเปลี่ยนใหม่หมดจดทั้งดีไซน์ที่สวยขึ้น รูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้น พร้อมฟังก์ชั่นใหม่อีกหลายอย่าง ซึ่งคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ก็เผยแนวทางพัฒนาแอป K PLUS ตัวใหม่นี้ว่า

 • K PLUS ตัวใหม่ไม่ใช่แค่ธนาคาร แต่จะมีบริการด้านไลฟ์สไตล์ และบริการจากพาร์ทเนอร์รวมอยู่ด้วย
 • K PLUS ตัวใหม่ต้องเข้าง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ง่าย หาง่าย และปลอดภัย
 • ซึ่งปรับปรุงให้สามารถใช้กับ Wifi ได้ตลอด ไม่ต้องยืนยันตัวผู้ใช้กับซิมตลอดเวลาเหมือนเดิมแล้ว แถมความปลอดภัยที่แน่นหนาเหมือนเดิม
 • และต้องมี AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อให้บริการได้ตรงใจกับผู้ใช้แต่ละคนมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีเบื้องหลังในจุดนี้คือ KADE ที่กสิกรไทยเปิดตัวไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน

แอป K PLUS รุ่นใหม่มีให้ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มีฟีเจอร์หลายอย่างรองรับผู้ใช้งานค่ะ

 • อย่างแรกคือ K PLUS สามารถถอนเงินสดจากตู้ ATM โดยไม่ต้องใช้บัตรได้แล้ว
  • แค่กดที่ปุ่มธุรกรรม สแกนลายนิ้วมือหรือใส่รหัสผ่านเพื่อปลดล็อก + กดถอนเงิน + เลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอน
  • แล้วไปที่ตู้ ATM ของกสิกรไทย เลือกถอนเงินไม่ใช้บัตรที่หน้าตู้ เอามือถือสแกน QR Code ที่หน้าจอตู้ก็ได้เงินสดแล้ว ง่ายและปลอดภัยจ้าาา!!
 • อีกความสามารถที่ถูกใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แน่คือ e-Slip แบบใหม่ของแอป K PLUS ที่ใครคิดจะปลอมแปลงก็ทำได้ยากขึ้น!! เพราะมี QR Code ให้เอาแอป K PLUS สแกนได้เลยว่าเกิดธุรกรรมจริง ไม่ใช่เอาสลิปเก่าไป Photoshop มาต้มกัน
 • และที่ต้องชมคือ เราเซฟไฟล์ e-Slip แล้วมาเปิดในแอป K PLUS เพื่อตรวจสอบได้ด้วยนะจ๊ะ ไม่ต้องเอากล้องมาส่องสแกนอย่างเดียว คิดมาครบครันจริง ๆ

K+ Market ก็น่าจะทำให้การใช้แอป K PLUS รื่นรมณ์ยิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถช้อปปิ้ง ซื้อดีลร้านดัง ๆ ได้ในแอปเลย แค่กดปุ่ม K+ Market จากเมนูด้านล่าง

 • และที่น่าสนใจคือแอป K PLUS สามารถเก็บบัตรสมาชิกของ PTT Blue Card และ The 1 Card ได้ในแอปเลยจ้า
  • โดยกดที่ปุ่ม บัตรสมาชิก ในหน้าแรกของแอป แล้วเพิ่มทั้ง 2 บัตรนี้เข้าไปได้เลย
  • ซึ่งเราไม่ต้องป้อนรหัสบัตรเองด้วย ระบบจะใช้ข้อมูลเราไปค้นบัตรสมาชิกของเราได้ทันที
  • แล้วพอจะใช้บริการเครือ ปตท. หรือเครือ Central ก็แสดงบัตรจากในแอป K PLUS ได้เลย ไม่ต้องพกบัตรแล้ว

และนี้คือ K PLUS เวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้ง่าย ความสามารถเพียบ หน้าแรกก็ใส่รายการธุรกรรมที่ทำบ่อยได้ อยากโอนเงิน จ่ายบิล ขอสินเชื่อ ลงทุน ก็รวมอยู่ในหน้าธุรกรรมให้หาง่าย ๆ หน้าแรกแบบใหม่เข้าถึงส่วนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญต่อ Wi-Fi ก็ใช้งานแอปได้แล้ว ไม่ต้องคอยปิด ๆ เปิด ๆ แล้วด้วยน้า!!

คุณพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย “กล่าวว่า…พูดแบบนี้แล้วก็คิดได้ว่าธุรกิจต้องพัฒนาหลาย ๆ ด้านไปควบคู่กันจริง ๆ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการจริง ๆ”

“ไปโหลดกันเลยจ้าาา รออะไรอยู่”

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ

feature

รวม 6 คลิปจัดเต็ม หนุ่ย พงศ์สุข ตะลุย London เปิดตัว Huawei Mate 20 Series

Published

on

รวมฮิตชีวิตทรหดของ ‘หนุ่ย พงศ์สุข’ และ บก.เอกพล ที่นำพาความ “จับสด” จากงานเปิดตัว Huawei Mate20Series ทั้ง 4 รุ่นจาก ExCel London สหราชอาณาจักร… การทำงานครั้งนี้ต้องต่อสู้กับไทม์โซนที่ชวนง่วงและอินเทอร์เน็ตที่ชวนเหนื่อย แต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้เลือกวิธีนำเสนอที่ได้ผลมาให้คุณผู้ชมชาวไทย ด้วยการตัดคลิปออกมาให้คุณชมกัน 6 คลิปเต็ม ๆ ดูกันให้จุใจไปพร้อมกัน ที่นี่เลย

และทันทีที่กลับถึงประเทศไทย เราจะสรุปงานสำคัญนี้เป็นคลิปสั้นกระชับดูง่าย ดำเนินเรื่องสนุกตามสไตล์ให้คุณผู้ชมอีก 1 ตัวครับ สำหรับใครที่อยากอ่านข้อมูลรายละเอียดของ Huawei Mate 20 และ Huawei Mate 20 Pro สามารถอ่านได้ที่นี่เลย

เปิดตัวแล้ว! Huawei Mate 20 และ Mate 20 Pro : ปรับดีไซน์ใหม่, เพิ่มศักยภาพ, AI ฉลาดขึ้น และสุดยอดกล้อง 3 ตัว

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ

feature

#FREEFORAIS #AISPLAY เปิดความสนุกทุกที่ ทุกเวลา กับ AIS PLAY APP โหลดฟรี ดูฟรี

Published

on

ถ้าคุณอยากดูหนัง แต่เบื่อกับปัญหารถติด อากาศบ้านเราที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ เพราะเดี๋ยวฝนก็ตก เดี๋ยวแดดก็ออก แบไต๋มีตัวช่วยดี ๆ มานำเสนอจ้าาา นั่นก็คือ…

WOW WOW WOW!! สนุกไปกับหนังดี ซีรีส์ดังมากมายด้วย AIS PLAY APP โหลดฟรี ดูฟรี ความบันเทิงดี ๆ ที่คัดสรรมามากมาย สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส ชาวแบไต๋จะรออะไรล่ะ โหลดเลยยย คลิก http://m.ais.co.th/loadPLAYfree

เพราะถ้าไม่อยากออกไปนอกบ้าน หรือเสียตังค์ ก็ต้องแอปฯนี่เลยจ้า!! AIS PLAY ดูหนังให้สะใจกันไปเลย…ทั้งซีรีส์ กีฬา การ์ตูน รายการวาไรตี้ และคอนเสิร์ตดัง ก็มีมาให้ดูแบบจัดเต็ม

วิธีใช้แอปฯก็ไม่ยากเลยค่ะ ไปดูกันเลย

AIS PLAY เนี่ยเค้ามีคอนเทนต์ให้เลือกดูตั้งมากมาย อยากดูอะไรก็จิ้มเลย อย่างที่บอกไปค่ะ ว่ามีทั้งซีรีส์ กีฬา การ์ตูน รายการวาไรตี้ และคอนเสิร์ตดัง อยากดูอะไรก็มีหมดล่ะจ้ะ สำหรับใครที่ชอบดูการ์ตูน ก็มีโคนันเดอะมูฟวี่ จัดให้ดูกันฟรี ๆ เล้ยเอ้า!!

หรือจะเป็นซีรีส์ฝรั่ง Dexter / Master chef us.version  และอื่น ๆ อีกเพียบเลยล่ะ คุณภาพของภาพก็คมชัดแบบ HD ไม่มีซูมให้ภาพแตกให้กวนตากวนใจ แถมยังสามารถเลือกเป็น soundtrack ภาษาอังกฤษ ก็ง่าย ๆ สบายบรื๋อ เพียงแค่กดตรงขวาล่างของหน้าจอค่ะ.

ขั้นตอนการโหลดก็ง่ายมากเลยล่ะค่ะ

 1. โหลด App AIS Play ที่ App store และ Google play
 2. เมื่อโหลดได้แล้ว ก็แค่ login ผ่านเบอร์มือถือ
 3. และเมื่อเข้าไปใน App AIS Play ก็ให้สังเกตปุ่มซ้ายบน จะมีหมวดหมู่การใช้งานที่หลากหลาย ให้คุณเพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์มากมาย ดูได้ทุกสิ่งอย่างแบบลืมโลกไปเลย

ไม่ว่าจะเราจะอยู่ที่ไหน จะอยู่กับใคร เราก็ enjoy ไปกับแอปฯ AISPLAY ได้แล้วจ้า แอปฯดีแบบนี้ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้นนะคะ มาโหลดกันเยอะ ๆ น้าาาา“

 

#FREEFORAIS #AISPLAY #เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลา

 

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ
Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!

เรื่องร้อนแรง!