Connect with us

Published

on

“หนุ่ย พงศ์สุข” พาชมงานเทศกาลนวัตกรรม “INNOVATION FESTIVAL” ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศ

งานเริ่มขึ้นในวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018 (ITE)” เป็นงานที่จะสร้างให้เกิดการรับรู้ (Perception) ศักยภาพของประเทศไทยที่ชัดเจนด้านนวัตกรรม ในฐานะเป็น “INNOVATION NATION”

 • FAIR : งานแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมล้ำ ๆ ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี
 • FIN : เปิดโอกาสธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต
 • FUN : สนุกได้สาระกับประสบการณ์หลากหลาย…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

ภายในงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้

 • 1. พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) และนิทรรศการแสดงผลงานจาก 10 รางวัลนวัตกรรมในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
  • รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม
  • รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
  • รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (ระดับเยาวชน)
  • รางวัล UAV Startup (นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ)
  • รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
  • รางวัล Media Innovation
 • 2. งานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน 3 ธีมหลัก มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้
  • 2.1) ASEAN Innovation Leadership Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Global Innovation Policy
   • Global innovation index (GII)
   • Financing innovation
  • 2.2) Government Transformation Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Driving Government towards Future
   • Yothi Medical Innovation District
  • 2.3) Future Business Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ นักวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Innovation Driven Enterprise (IDE)
   • Legal & Tax Planning for Innovative SME & Family Business
   • New protein (Bioeconomy)
   • Innovation Hub / UI-UX for Designer
 • 3. งานนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
  • 15 Government Support for your “Innovation Business”
  • 10 Groups of Innovation for your “Better Life”
  • 10 Innovation Awards Showcase
  • Career for the Future in 21 Century
  • Innovation Driven Enterprises (IDE) Business Model

และจะได้พบกับกิจกรรมดังนี้

1. ROYAL PAVILION

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2. Thailand Innovation

 • ชมศักยภาพของนวัตกรรมไทยหลากหลายแขนง ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยไปสู่นวัตกรรมโลก
 • Government Support Zone : 15 บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
  • GROOM : เตรียมความพร้อม จากแนวคิดสู่การลงมือทำจริง
  • GRANT : ลงมือทำ สร้างธุรกิจต้นแบบเพื่อการลงทุน
  • GROWTH : ขยายผลนวัตกรรม สู่ธุรกิจในเชิงพาณิชย์
 • 10 Innovation Groups for Better Life : 10 กลุ่มนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 • 7 Project Highlights : 30 Innovation Showcases โครงการไฮไลท์รอบปีที่ผ่านมา
  • 1. STARTUP NATION
  • 2. REGIONAL CONNECT
  • 3. INNOVATION DISTRICT
  • 4. CREATIVE DISTRICT – TCDC
  • 5. EECI / PRACTIKA
  • 6. INNOVATION HUB
  • 7. METC / สมาคมวิจัย

3. Innovation Awards

ชมนวัตกรรมรางวัลระดับประเทศ เพื่อเปิดมุมมองและต่อยอดความคิดด้านนวัตกรรมกับ 10 Innovation Awards : 100 Innovation Showcases

4. International Innovation

ชมนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อเปิดมุมมองและสร้างแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรม อาทิ จีน. เกาหลี, ญี่ปุ่น , มาเลเซีย, อิสราเอล, โปแลนด์

5. Career for the Future

ทิศทางของอาชีพในอนาคต เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ให้คุณค้นหาตัวตนและศักยภาพตัวเองในอนาคต Career Leaning

 • ค้นหาตัวตน จริง ๆ แล้วคุณอยากทำอะไร
 • 10 Faces Inspirer บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ
 • Career Experience ลงมือ ทำจริง ทดสอบ อาชีพนี้ใช่คุณจริง ๆ หรือไม่
 • Career Planning ให้คาแนะนำและปรึกษาสำหรับอาชีพที่คุณเป็นในอนาคต

6. Innovation Driven Enterprise

Innovation Corporate in SET, MAI พบบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของไทย กว่า 20 บริษัท นวัตกรรมดี ๆ ทำให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศนวัตกรรม

7. Sponsor

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมคำแนะนำจากบูธสปอนเซอร์

งานนี้เหมาะสำหรับ…

 1. กลุ่มนโยบายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมไทย
 2. ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาโมเดลแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ เกิดขึ้นในองค์กร
 3. บุคลากรภาครัฐ ที่ต้องการศึกษาแนวทางของภาครัฐในอนาคต และโอกาสในการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน หน่วยงานภาครัฐ
 4. ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต้องการต้นแบบแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
 5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และศึกษาต้นแบบอาชีพในอนาคตที่หลากหลายด้าน
 6. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันได้

งาน “INNOVATION THAILAND EXPO (ITE)” เกิดขึ้นโดย…สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงทุนมนุษย์ งานวิจัย และธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความสามารถทางด้านนวัตกรรม และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับของประเทศในดัชนีนวัตกรรมโลก และได้รับการยอมรับในระดับโลกในฐานะเป็นประเทศนวัตกรรม “Innovation Nation”

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!