Connect with us

Published

on

“หนุ่ย พงศ์สุข” พาชมงานเทศกาลนวัตกรรม “INNOVATION FESTIVAL” ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศ

งานเริ่มขึ้นในวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018 (ITE)” เป็นงานที่จะสร้างให้เกิดการรับรู้ (Perception) ศักยภาพของประเทศไทยที่ชัดเจนด้านนวัตกรรม ในฐานะเป็น “INNOVATION NATION”

 • FAIR : งานแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมล้ำ ๆ ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี
 • FIN : เปิดโอกาสธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต
 • FUN : สนุกได้สาระกับประสบการณ์หลากหลาย…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

ภายในงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้

 • 1. พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) และนิทรรศการแสดงผลงานจาก 10 รางวัลนวัตกรรมในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
  • รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม
  • รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
  • รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (ระดับเยาวชน)
  • รางวัล UAV Startup (นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ)
  • รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
  • รางวัล Media Innovation
 • 2. งานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน 3 ธีมหลัก มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้
  • 2.1) ASEAN Innovation Leadership Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Global Innovation Policy
   • Global innovation index (GII)
   • Financing innovation
  • 2.2) Government Transformation Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Driving Government towards Future
   • Yothi Medical Innovation District
  • 2.3) Future Business Forum กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ นักวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อ
   • Innovation Driven Enterprise (IDE)
   • Legal & Tax Planning for Innovative SME & Family Business
   • New protein (Bioeconomy)
   • Innovation Hub / UI-UX for Designer
 • 3. งานนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
  • 15 Government Support for your “Innovation Business”
  • 10 Groups of Innovation for your “Better Life”
  • 10 Innovation Awards Showcase
  • Career for the Future in 21 Century
  • Innovation Driven Enterprises (IDE) Business Model

และจะได้พบกับกิจกรรมดังนี้

1. ROYAL PAVILION

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2. Thailand Innovation

 • ชมศักยภาพของนวัตกรรมไทยหลากหลายแขนง ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยไปสู่นวัตกรรมโลก
 • Government Support Zone : 15 บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
  • GROOM : เตรียมความพร้อม จากแนวคิดสู่การลงมือทำจริง
  • GRANT : ลงมือทำ สร้างธุรกิจต้นแบบเพื่อการลงทุน
  • GROWTH : ขยายผลนวัตกรรม สู่ธุรกิจในเชิงพาณิชย์
 • 10 Innovation Groups for Better Life : 10 กลุ่มนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 • 7 Project Highlights : 30 Innovation Showcases โครงการไฮไลท์รอบปีที่ผ่านมา
  • 1. STARTUP NATION
  • 2. REGIONAL CONNECT
  • 3. INNOVATION DISTRICT
  • 4. CREATIVE DISTRICT – TCDC
  • 5. EECI / PRACTIKA
  • 6. INNOVATION HUB
  • 7. METC / สมาคมวิจัย

3. Innovation Awards

ชมนวัตกรรมรางวัลระดับประเทศ เพื่อเปิดมุมมองและต่อยอดความคิดด้านนวัตกรรมกับ 10 Innovation Awards : 100 Innovation Showcases

4. International Innovation

ชมนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อเปิดมุมมองและสร้างแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรม อาทิ จีน. เกาหลี, ญี่ปุ่น , มาเลเซีย, อิสราเอล, โปแลนด์

5. Career for the Future

ทิศทางของอาชีพในอนาคต เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ให้คุณค้นหาตัวตนและศักยภาพตัวเองในอนาคต Career Leaning

 • ค้นหาตัวตน จริง ๆ แล้วคุณอยากทำอะไร
 • 10 Faces Inspirer บุคคลสร้างแรงบันดาลใจ
 • Career Experience ลงมือ ทำจริง ทดสอบ อาชีพนี้ใช่คุณจริง ๆ หรือไม่
 • Career Planning ให้คาแนะนำและปรึกษาสำหรับอาชีพที่คุณเป็นในอนาคต

6. Innovation Driven Enterprise

Innovation Corporate in SET, MAI พบบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของไทย กว่า 20 บริษัท นวัตกรรมดี ๆ ทำให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศนวัตกรรม

7. Sponsor

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พร้อมคำแนะนำจากบูธสปอนเซอร์

งานนี้เหมาะสำหรับ…

 1. กลุ่มนโยบายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมไทย
 2. ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาโมเดลแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ เกิดขึ้นในองค์กร
 3. บุคลากรภาครัฐ ที่ต้องการศึกษาแนวทางของภาครัฐในอนาคต และโอกาสในการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน หน่วยงานภาครัฐ
 4. ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต้องการต้นแบบแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
 5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และศึกษาต้นแบบอาชีพในอนาคตที่หลากหลายด้าน
 6. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันได้

งาน “INNOVATION THAILAND EXPO (ITE)” เกิดขึ้นโดย…สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงทุนมนุษย์ งานวิจัย และธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความสามารถทางด้านนวัตกรรม และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับของประเทศในดัชนีนวัตกรรมโลก และได้รับการยอมรับในระดับโลกในฐานะเป็นประเทศนวัตกรรม “Innovation Nation”

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

feature

มิติใหม่แห่งการดูหนังบนรถยนต์ เมื่อ Intel ทำให้กระจกหน้าต่างรถกลายเป็นจอดูหนัง!!

Published

on

ขนาดเทคโนโลยียังมีการพัฒนาอยู่ตลอด โลกของภาพยนตร์ก็พัฒนาก้าวหน้าไปเช่นกัน และนี่คือเทคโนโลยีที่คอหนังไม่ควรพลาด

Intel Studios ร่วมกับ Paramount (พาราเมาท์) จับมือร่วมกันสร้างมุมมองดูหนังรูปแบบใหม่ นั่นคือ การที่หน้าจอขยับตามร่างกายของผู้ที่ดูหนังอยู่

และ Intel Studios ยังร่วมกับ Warner Brother เพิ่มประสบการณ์การดูหนังของคุณ ด้วยการเปลี่ยนกระจกหน้าต่างรถให้กลายเป็นจอดูหนัง ทำให้โลกของการดูหนังของคุณไฮเทคมากยิ่งขึ้น

เราไปตาม “หนุ่ย พงศ์สุข” ไปดูความไฮเทคของ กระจกหน้าต่างรถ กันในงาน CES 2019 (Consumer Electronics Show 2019) กันดีกว่าค่าาา!! ไปเลย Let’s go

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ

feature

CES 2019 โชว์ Jet Drive เอา”Joystick” มาเป็น Drive Controller แทนพวงมาลัยรถ

Published

on

เหมือนยกเกมมาไว้ในชีวิตจริง เมื่อ BCS บริษัทที่สร้างสมองอัจฉริยะซัพพอร์ตยานยนต์ระดับแถวหน้า เอา “Joystick” มาเป็น Drive Controller แทนพวงมาลัย ชื่อโปรเจ็ค JetDrive 

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี จากงานที่ยิ่งใหญ่สุด ๆ กับงานแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับงาน CES 2019 (Consumer Electronics Show 2019) ที่บอกเลยว่า ไม่พูดถึงเทคโนโลยีนี้คงไม่ได้ เมื่อบริษัท BCS หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้ แต่เขาว่ากันว่าเปิดมาตั้งแต่ปี 1946 ประมาณ 70 ปีมาแล้ว O_O 

บริษัท BCS เคยเป็นบริษัทซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลากหลายบริษัท จนกระทั้งถึงปัจจุบันที่ บริษัท BCS อยากที่จะพัฒนานวัตกรรมการขับรถยนต์ ให้เป็นการขับรถด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น ด้วยการนำ “Joystick” ที่ใช้เล่นเกมมาใส่เป็นพวงมาลัยรถแทน!!

ตาม “หนุ่ย พงศ์สุข” ไปสนุกกับ Drive Controller กันได้เลยค่าาาา!!

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ

feature

แกะกล่องรีวิว Portal from Facebook คุ้มไม่คุ้ม…มาดู!!

Published

on

Portal อุปกรณ์เท่ ๆ จาก Facebook เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารทางไกลในรูปแบบวิดีโอ เป็นอุปกรณ์ประจำบ้านและเหมาะกับการใช้งานร่วมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ด้วยเพราะเทคโนโลยี AI ทำให้การสื่อสารแบบ Video Calling ง่ายและสะดวกขึ้น มีหน้าจอกว้างแบบ Wide Screen ใช้สื่อสารได้เห็นได้ในมุมที่กว้างขึ้น 140 องศา

ในกล่อง Hi ก็จะมีอุปกรณ์พวกสายพอร์ตแบบฟิน มีตัวปิดกล้องเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือป้องกันการโดนแฮกด้วยค่ะ ทำงานด้วยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น Facebook ในสมาร์ทโฟนของเรา เป็นมุมกล้องแบบ Fisheye ตัวกล้องแพนตามร่างกายของผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้เครื่องนี้

Smart Camera จะคอยจับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน และแพนกล้องตามโดยอัตโนมัติ มีเทคโนโลยีที่ตัดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาด้วย มีลูกเล่นต่าง ๆ มากมายเพื่อสร้างบรรยากาศให้การสื่อสารสนุกมากขึ้น

 • ปิดกล้องและไมโครโฟนด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
 • มีฝาครอบเลนส์สำหรับ Smart Camera เพื่อให้มั่นใจว่ากล้องดังกล่าวไม่ได้บันทึกภาพเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • ตั้ง Passcode ได้ 12 หลัก เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานจากผู้อื่น
 • ไม่บันทึกข้อมูลการสนทนาของผู้ใช้งาน
 • เล่นสื่อโซเชียลมิเดียได้ แต่ต้องผ่านทางเบราเซอร์

อย่ารอช้า…ตาม “หนุ่ย พงศ์สุข” ไปสนุกกับแกะกล่องรีวิวกันได้เลยค่าาาา!!

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

อ่านต่อ
Advertisement
Advertisement

ติดตามข่าวสาร กดไลค์เพจแบไต๋!

เรื่องร้อนแรง!