กระทรวงการคลังเคาะเกณฑ์แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยวางหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับต้องมีอายุครบ 16 ปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2567 ขณะที่เงื่อนไขเรื่องเงินสะสมในบัญชีทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท นับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ยกเว้นสลากออมทรัพย์ไม่นำมารวมคำนวณ โดยจะเปิดช่องให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านโครงการในไตรมาสที่ 3

รายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  • เกณฑ์อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567
  • เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก เงินฝากกระแสรายวัน แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ สลากออมสิน เป็นต้น
  • ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินออกไปได้ทันแล้ว เนื่องจากมีการนับยอดบัญชีเงินฝากแต่วันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา
  • เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ต้องไม่เกิน 840,000 บาท (เงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาท) ณ 31 ธ.ค. 2566
  • เกณฑ์ซื้อสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าและบริการต้องห้าม
  • เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต
  • โดยกำหนดว่าการลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาส 3

อีกทั้งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ยังหารือเรื่องระบบ โดยจะใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในการใช้จ่ายโครงการ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ละเอียดเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้อย่างเข้าใจ ไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งยังมีการหารือเรื่องข้อมูล ตามตรวจสอบโครงการ ให้ความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ป้องกันการทุจริต และการคอร์รัปชัน