ภายหลังจากที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้การรับรองชื่อ Republic of Türkiye เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ตามคำขอของ นายเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดี เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของประเทศ และหลีกเลี่ยงความสับสนในความหมายของคำว่า “Turkey” ที่หมายถึงไก่งวงและความหมายด้านลบอื่น ๆ

หนังสือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้กำหนดการเขียนชื่อทับศัพท์ภาษาไทยของ Republic of Türkiye และชื่อเรียกอย่างสั้นว่า Türkiye โดยสามารถเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร คือ สาธารณรัฐตุรกี (ตุรกี) หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย (ทูร์เคีย) ก็ได้

สำหรับการเลือกใช้นั้น ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้มีการเลือกใช้คำว่า “สาธารณรัฐตุรกี” และ “ตุรกี” ต่อไป

นอกจากนี้ หนังสือดังกล่าวยังระบุให้ การเขียนชื่อทับศัพท์ภาษาไทยของเมืองหลวงประเทศสวีเดน ราชบัณฑิตยสภามีมติให้แก้ไขการสะกดชื่อ ‘สต็อกโฮลม์’ เป็น ‘สตอกโฮลม์’ อีกด้วย

กำหนดที่ไม่กำหนด! ราชบัณฑิตยสภามีมติใช้ ‘ตุรกี’ หรือ ‘ทูร์เคีย’ ก็ได้

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา