Gulf Stream กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรเตรียมล่มสลายภายในปี 2025 ส่งผลต่อสภาพอากาศ และสิ่งมีชีวิตทั่วโลก หากมนุษย์ยังปล่อยให้โลกร้อนมากกว่าเดิม

Gulf Stream หรืออีกชื่อหนึ่ง Atlantic Meridional Overturning Circulation (Amoc) ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เรียกกัน ซึ่งกระแสน้ำดังกล่าวเป็นกระแสน้ำที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด และเป็นเส้นทางที่ช่วยขนส่งสารอาหารจากส่วนลึกของมหาสมุทรขึ้นสู่ผิวน้ำ

อีกหนึ่งส่วนสำคัญของ Gulf Stream คือช่วยควบคุมอุณหภูมิของอเมริกาเหนือ และยุโรป และในตอนนี้ Gulf Stream กำลังอ่อนแอมากที่สุดในรอบ 1,600 ปีจากสาเหตุโลกร้อนมากยิ่งขึ้น และอุณหภูมิสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียสในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่า Gulf Stream จะล่มสลายภายในช่วงปี 2025 – 2095 ถ้าหากโลกยังไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลที่ตามมาหลังจากการล่มสลายของ Gulf Stream คือ ผู้คนหลายพันล้านคนจะอดอยาก, พายุเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิลดลงเฉียบพลันในทวีปยุโรป และระดับน้ำทะเลสูงขึ้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา

ที่มา : The Guardian

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส