“ASEAN CSA & OWASP summit 2014”

สรอ. จับมือสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคลาวด์ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP summit 2014” ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน  2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการผลักดันให้เข้าสู่วงการใช้งานในระบบคลาวด์มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กลางปี 2556 ที่กระทรวงฯ ได้เร่งให้ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการศึกษาในด้านการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ทั้งในระดับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัด Ecosystem หรือ สภาวะแวดล้อมใหม่ที่เอื้อต่อการทำงานในระบบคลาวด์ของภาครัฐ

สำหรับในปีนี้ ทางสรอ. ได้ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย และกลุ่มโอวาสท์ประเทศไทย (OWASP Thailand Chapter) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่พัฒนาการใช้งานแอพลิเคชั่นให้มีความปลอดภัย จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ชื่อ  “ASEAN CSA & OWASP summit 2014” ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน  2557 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ให้แก่ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งทำการสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนยืนยันความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสร้าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และประธานสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP summit 2014 ในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย (The Open Web Application Security Project  (OWASP) ขั้นสูงหลังจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา ทำให้ สรอ.ได้รับรู้ถึงการตื่นตัวขององค์กรธุรกิจตั้งแต่ระดับเอสเอ็มอีจนถึงระดับใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีคลาวด์และมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจภายในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP summit 2014 ครั้งนี้ อาทิ

– แนวโน้มเทคโนโลยีคลาวด์ และการอัพเดทอุตสาหกรรม

– การวิจัยเทคโนโลยีคลาวด์

– ความเคลื่อนไหนเทคโนโลยี คลาวด์

– การพูดถึงเทคโนโลยีคลาวด์ ตามรูปแบบโครงสร้าง

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีจากทั้งในและต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอด ตลอดจนคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง