big data

ราชบัณฑิตฯ บัญญัติ ‘Big Data’ เป็นภาษาไทยว่า ‘ข้อมูลมหัต’ และ Machine Learning ว่า ‘การเรียนรู้ของเครื่อง’

ในฐานะที่แบไต๋เป็นสื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็พลาดไม่ได้กับคำศัพท์ล่าสุดอย่าง Big Data หรือแปลตรงตัวว่าข้อมูลปริมาณมาก โดยราชบัณฑิตยสภาได้จำกัดความของคำว่า Big Data ไว้ดังนี้

Big Data แปลไทยคือ ‘ข้อมูลมหัต’

โดย Big Data หรือ ข้อมูลมหัต หมายถึง เซตข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก ประกอบด้วยลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ

1. มีปริมาตร (volume) มาก 
2. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง (velocity)
3. มีความหลากหลายในโครงสร้างข้อมูล (variety)

นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม เช่น มีความแปรผันสูงและมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่มีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น เมทริกซ์ข้อมูล หรือไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ อีเมล วีดิทัศน์ หรือรวบรวมมาจากหลายแหล่ง

นอกจากนี้ก็ยังมีคำว่า Machine Learning ที่ราชบัณฑิตได้บัญญัติเพิ่มเติม โดยแปลเป็นไทยว่า การเรียนรู้ของเครื่อง

Machine Learning หรือ การเรียนรู้ของเครื่องเป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการศึกษาการรู้จำแบบ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้ อัลกอริทึมนั้นจะทำงานโดยอาศัยโมเดลที่สร้างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อการทำนายหรือตัดสินใจโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมไว้อย่างชัดแจ้ง 

การเรียนรู้ของเครื่องต้องอาศัยวิธีการทางสถิติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นที่ต้องการนำไปประยุกต์ เช่น การแพทย์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ เคมีสารสนเทศศาสตร์

อ้างอิง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส