กระทรวงดิจิทัลฯ เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีก 1 ปี

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงการณ์ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือ PDPA จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จากเดิมคือ 31 พฤษภาคม 2564

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและรุนแรง เมื่อบังคับใช้ จะทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบในการปรับตัว เพิ่มภาระและความยากลำบาก เนื่องจากต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดมากและซับซ้อน และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดโทษปรับทางปกครอง ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาด้วย

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศกำหนด โดยต้องจัดให้มีมาตรการเรื่องการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งมาตรการดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ปฏิบัติตาม โดยทั้งนี้ได้ร่างกฎหมายสำรอง ซึ่งผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะไว้แล้ว รวมถึงแผนการ สร้างความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองบุคคลให้ผู้ประกอบการทุกประเภทกิจการ และทุกขนาด

อ้างอิง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส