Goodbye จะยุติการใส่ลิงค์ข้อความ Annotation ใน YouTube วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ : สาเหตุมาจากโทรศัพท์มือถือ

Google ได้ประกาศว่าจะยุติการใส่ลิงค์ข้อความ Annotation สำหรับ YouTube ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2017 นี้ เนื่องจากการใช้งานบนโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือที่เพิ่มมากขึ้น (คิดเป็น 60% ของการใช้งาน YouTube ทั้งหมด) และจำนวนการใช้  Annotation ที่ลดลงถึง 70%

Annotation คือ ลิ้งค์ข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่กำลังรับชม ซึ่งทาง Google ได้เริ่มใช้ใน YouTube มาตั้งแต่ปี 2008

อย่างไรก็ได้ ทาง Google ได้แนะนำให้ผู้ใช้ YouTube เปลี่ยนมาใช้ Card และ End Screen สำหรับเชื่อมโยงวิดีโอไปยังเนื้อหาหรือวิดีโออื่นๆแทน ดังภาพดัวอย่างด้านล่างนี้

ข้อมูลอ้างอิง : cnet