ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ สุดยอด STAR TECH 2018 คือใคร?

โครงการสุดยอดผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018 ได้มาถึงโค้งสุดท้ายของการรวบรวมคะแนนจากมหาชนชาวไทย และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าใครจะคือสุดยอด STAR TECH 2018 ทั้ง 3 คนแรกในประเทศไทย

โครงการ STAR TECH 2018 แบ่งคุณสมบัติและประเภทของสุดยอดผู้นำทางความคิดเป็น 3 ประเภท ได้แก่

กลุ่มที่ 1 Digital Community Leader (DCL)
ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการ หรือคนที่มีผลงานเทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยพัฒนา ส่งเสริมสินค้า และบริการที่เกี่ยวกับ OTOP ได้

กลุ่มที่ 2 Digital Start Up (DSU)
ผู้ที่มีผลงาน หรือโครงการด้านเทคโนยีที่สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านสาธารณสุข ด้านการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

กลุ่มที่ 3 Digital Business Transformation (DBT)
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นี้ จะเป็นงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ร่วมลุ้น ร่วมส่งแรงใจให้เหล่า STAR TECH ทุกคน ว่าใครจะคือ 3 สุดยอดผู้นำทางความคิด!