Apple iPhone

IDC เผย ยอดขายสมาร์ตโฟนลดลงเป็นประวัติการณ์ถึง 18.3% เมื่อไตรมาส 4 ปี 2022

IDC Smartphone Tracker ได้รายงานว่าตลาดสมาร์ตโฟนเมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2022 ได้มีการปรับตัวลดลงเป็นประวัติการณ์ถึง 18.3% โดยมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 300.3 ล้านเครื่อง

รายงานดังกล่าวระบุว่าทั้ง 5 แบรนด์หลักต่างมียอดจำหน่ายที่ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 เมื่อปี 2021 ไม่ว่าจะเป็น Apple ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในไตรมาสที่ 4 ที่สูงถึง 72.3 ล้านเครื่อง (ส่วนแบ่งตลาด 24.1%) ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนถึง 14.9% รองลงมาคือ Samsung ที่มียอดจำหน่าย 58.2 ล้านเครื่อง (ส่วนแบ่งตลาด 18.8%) ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนถึง 15.6%

รองลงมาคือ Xiaomi, OPPO และ Vivo ที่มียอดจำหน่าย 33.2 ล้านเครื่อง, 25.3 ล้านเครื่อง และ 22.9 ล้านเครื่องตามลำดับ ซึ่งลดลงจากเมื่อปีก่อนถึง 26.3% (มากที่สุดในไตรมาสนี้), 15.9%, และ 18.9% ตามลำดับ

Smartphone Market

ในส่วนของยอดจำหน่ายทั่วโลกรวมตลอดทั้งปีนั้นอยู่ที่ 1,210 ล้านเครื่อง ซึ่งลดลงจากปี 2021 ที่มียอดจำหน่ายถึง 1,360 ล้านเครื่อง โดย Samsung และ Apple ยังคงครองยอดจำหน่ายสูงสุด 2 อันดับแรกเช่นเดิม ด้วยยอดจำหน่าย 260.9 ล้านเครื่อง และ 226.4 ล้านเครื่อง ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากเมื่อปีกีอน 4.1% และ 4.0% ตามลำดับ

สำหรับ Xiaomi, OPPO และ Vivo มียอดจำหน่าย 153.1 ล้านเครื่อง, 103.3 ล้านเครื่อง และ 99 ล้านเครื่อง ตามลำดับ ซึ่งลดลง 22.7% เท่ากันทั้ง 2 แบรนด์

นักวิเคราะห์ของ IDC ได้กล่าวว่า ปัญหาเงินเฟ้อเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลง และผู้ใช้ยังมีอัตราการใช้งานอุปกรณ์เดิมของตนยาวนานขึ้นมาเป็น 40 เดือน หรือประมาณ 3.3 ปี ซึ่งส่งผลต่อจำนวนการซื้อสมาร์ตโฟนใหม่ชัดเจน

อ้างอิง