สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2566 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยสื่อ beartai ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม ระดับนิติบุคคล

beartai คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติจากเวทีวันนวัตกรรมแห่งชาติของ NIA

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในปี 2566 – 2570 NIA ได้เปลี่ยนบทบาทจากสะพานเชื่อมสู่การเป็นผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม หรือ Focal Conductor โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนในทุกมิติ ผ่านการผลักดันนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รวมถึงการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมที่ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยให้พร้อมก้าวสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม” ในอนาคต

ทางด้าน รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของนวัตกรรมในฐานะจุดเปลี่ยนของโลก ทั้งระบบการผลิต อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจการค้าขาย

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ซึ่งการจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมให้แก่นักนวัตกรไทยที่ผลิตหรือคิดค้นผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ ส่งผลดีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย จะช่วยให้นวัตกรรมเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวาง เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

สำหรับการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปี 2566 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม, ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ, ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยในปีนี้มีผู้ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจำนวน 347 ผลงาน และผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (TIA) ระดับเยาวชนจำนวน 453 ผลงาน โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ ผลงาน : หม้อแปลง BCG & โลว์คาร์บอน โดย บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ได้แก่ ผลงาน : HY-N นวัตกรรมไบโอพอลิเมอร์ ระบบนำส่งสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวชสำอาง ยา วัคซีน โดย บริษัท แนบโซลูท จำกัด
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผลงาน : แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนจากแกลบ และขยะโซลาร์เซลล์ โดย โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผลงาน : ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ โดย บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน ได้แก่ ผลงาน : เตียงสนามกระดาษ SCGP สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลงาน : ชุดปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเองเพื่อคนในเมือง โดย บริษัท ดู๊ดแพลนต์ จำกัด
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบบริการ ได้แก่ ผลงาน : แมกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนเนค โดยแอพพลิเคชั่นวชิระแอทโฮม โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานสื่อและการสื่อสาร ได้แก่ ผลงาน : ต่อยอด แสงหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม ระดับบุคคลธรรมดา ได้แก่ คุณสรานี สงวนเรือง (เฟื่องลดา)
 • รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม ระดับนิติบุคคล ได้แก่ แบไต๋ (beartai)
beartai คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติจากเวทีวันนวัตกรรมแห่งชาติของ NIA
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
 • รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรภาครัฐและประชาสังคม ได้แก่ กรมสุขภาพจิต
 • รางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (TIA) ประจำปี 2566

รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปวช.
 • รางวัลชนะเลิศ ผลงานแพลตฟอร์มเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดจากกราฟคลื่นไฟฟ้า หัวใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน SVMR ตู้ยาเพื่อแจ้งเตือนและดูแลผู้สูงอายุ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และผลงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพทนต่อน้ำจากเปลือกทุเรียนและชะลอการเติบโตของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทย พร้อมตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหารสดจากดอกต้องติ่ง จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
รางวัล Best Pitching Awards by Education New Zealand
 • รางวัลชนะเลิศ ผลงานแพลตฟอร์มเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดจากกราฟคลื่นไฟฟ้า หัวใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพทนต่อน้ำจากเปลือกทุเรียนและชะลอการเติบโตของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทย พร้อมตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหารสดจากดอกต้องติ่ง จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส