สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 พร้อมประกาศทิศทาง 10 ประเด็นนวัตกรรม สำหรับการดำเนินงานในทศวรรษหน้า เพื่อเป็นเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมจากฐานข้อมูล และส่งเสริมการปรับกระบวนทัศน์ด้านนวัตกรรมให้ทันความเปลี่ยนแปลง

จากความสำเร็จที่ NIA ได้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมมาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม ส่งผลให้การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษหน้าของ NIA มาจากจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศ ที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน “นวัตกรรม” มีหมุดหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ หนึ่งในแผนของทิศทางการดำเนินงาน คือการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีการพัฒนานวัตกรรมจากการนำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ และกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า Data-Driven Innovation รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตนวัตกรรมมีการปรับแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างนวัตกรรมจากการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Innovation) เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอยู่เสมอดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ซึ่งนวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ คือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่การทำนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป อาทิ การพัฒนา ปรับปรุงสินค้า กระบวนการ บริการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว ซึ่งอาจเรียกได้ว่านวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่ NIA ได้ให้ความสำคัญและนำมาเป็นทิศทางการดำเนินงานในอนาคต คือการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Innovation) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ และเชื่อมโยงต่อการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เนื่องจากหากทุกภาคส่วน มีการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน โดยนำมาวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะอย่างถี่ถ้วน ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกทิศทาง และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหากนวัตกรรม มีการผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทั้งจากฐานข้อมูลสารสนเทศที่แม่นยำ ผนวกกับการวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ย่อมนำมาซึ่งศักยภาพ และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในที่สุด

ซึ่งในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีจะตรงกับวันนวัตกรรมแห่งชาติ NIA จึงมีการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

  • งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE) วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์
  • งาน Innovation Summit วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok
  • งานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย วันที่ 6 – 17 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์

ภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลต์หลักคืองาน Innovation Thailand Expo ที่มาในธีม Social Innovation in the City ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอมุมมองนวัตกรรมผ่านนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่นำมาทั้งโชว์และจำหน่าย การเสวนา และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/NIAThailand