19 สิงหาคม 2563 – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด จัดทำ โครงการ “Digital Vaccine เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยของสื่อสังคมดิจิทัล และกระตุ้นให้เกิดการใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน

สื่อสังคมดิจิทัล ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และโทษ หากใช้ในทางที่ถูกและควร จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ในทางตรงข้าม หากผู้ใช้สื่อสังคมดิจิทัลรู้ไม่เท่าทันหรือมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง ย่อมไม่เกิดผลดีอย่างแน่นอน ทาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักในความสำคัญข้อนี้ จึงสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้ โครงการ “Digital Vaccine เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำและดำเนินงานโดย บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายคือการสร้าง “ภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล” หรือ “Digital Vaccine” ให้กับผู้ใช้สื่อสังคมดิจิทัล

“ภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล” หรือ “Digital Vaccine” ในที่นี้ ไม่ใช่ยาแพทย์แผนไหนทั้งสิ้น แต่เป็น “วัคซีน” ในรูปแบบของ “สื่อ” ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลของผู้ใช้สื่อสังคมดิจิทัล เนื่องจากในขณะนี้โลกทั้งสองแทบจะหลอมรวมเป็นโลกใบเดียวกัน หากรู้ไม่เท่าทันหรือมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ ผู้ใช้สื่อสังคมดิจิทัลอาจตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมดิจิทัลเสียเอง

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “การจับมือกันในครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลของคนไทย ให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักรู้ คิดรู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ข้อมูล และสื่อใด ๆ ในสื่อสังคมดิจิทัล ผ่านการจัดทำสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย โดยหวังให้เกิดผลสำเร็จอันดีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดการคิดและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อโลกดิจิทัลที่สร้างสรรค์และปลอดภัยต่อไป”

digital vaccine
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทางด้าน นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ (จอห์น) ผู้บริหาร บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ 3 ข้อของโครงการ “Digital Vaccine เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” ได้แก่

  1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี ไม่ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิด และรู้เท่าทันถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบข้าง และสังคมโดยรวม
  2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน
  3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและอารมณ์ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ 

“สำหรับการจัดทำภาพยนตร์สั้นนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในนามตัวแทนของบริษัทฯ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มองเห็นถึงความสำคัญ และร่วมสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้

digital vaccine
นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ (จอห์น) ผู้บริหาร บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด

ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะภาพยนตร์สั้นในโครงการ “Digital Vaccine เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” จะสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องภัยที่แอบแฝงมากับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และยังเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย” นายนรศักดิ์ กล่าวเสริม

ภาพยนตร์สั้นในโครงการ “Digital Vaccine เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ หรือคลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ “Digital Vaccine เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ่านต่อ: ‘Digital Disease’ ภัยจากโซเซียลสู่โรคร้ายของจริง เช็กให้ชัวร์คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่!

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส