กระทรวงพาณิชย์ บาท เงินบาท ธุรกิจ พาณิชย์

ดีดนิ้ว! ‘พาณิชย์’ ลบ 8,833 บริษัทออกจากระบบ หลังไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี

13 พฤษภาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขีดรายชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจำนวน 8,833 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่นำส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี (ปีงบการเงิน 2560-2562) จำนวน 4,441 ราย และไม่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก อีกจำนวน 4,392 ราย รวมทั้งสิ้น 8,833 ราย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ การขีดชื่อออกมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ส่วนนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการในแนวทางเดียวกัน และเมื่อนิติบุคคลมีสถานะร้าง จะต้องสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล แต่อาจกลับคืนสู่ทะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานะของนิติบุคคล เป็นภารกิจสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลนิติบุคคล อันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์การเจริญเติบโตในภาคธุรกิจและตัดโอกาสการถูกหลอกลวงของประชาชน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่มีสถานะร้างได้ที่ www.dbd.go.th > คู่มือทำธุรกิจ > จดทะเบียนธุรกิจ > ประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน หรือ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอแจ้งประชาชนว่าหากจะทำการค้าหรือเลือกลงทุนกับธุรกิจใด ต้องตรวจสอบข้อมูลหรือสถานะให้ดี โดยสามารถตรวจสอบสถานะนิติบุคคลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

  • สายด่วน โทร. 1570
  • เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ DBD DataWarehouse+ (คลังข้อมูลธุรกิจเดิม) หรือ คลิกที่นี่
  • แอปพลิเคชัน DBD e-Service