เตรียมตัว! นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับ 2,000 บาท มีผล 5 ก.ย. นี้

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 จำนวน 18 หน้า มีใจความสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้โดยสารเบาะหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสาร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่จะถึงนี้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยมีใจความสำคัญ คือ ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาขณะขับรถยนต์

ในส่วนของ คนโดยสาร นั้น ผู้ที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น (ที่นั่งเบาะหลัง) ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาขณะโดยสารรถยนต์ สำหรับคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีต) หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

และสำหรับคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดก็ตาม

ทั้งนี้ ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่และคนโดยสาร ไม่ว่าจะนั่งที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น จะต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์ เว้นแต่มีเหตุผลด้านสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

สำหรับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 นั้น ครอบคลุมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ ยกเว้นรถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนด ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้นนอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรา 123/2 และ มาตรา 123/3

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา