JAS AIS stock market

ผู้ถือหุ้น JAS ลงมติ 97% ขาย 3BB ให้กับ AIS

หลัง AIS ประกาศการเข้าซื้อกิจการ 3BB เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุด นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติร้อยละ 97.2052 ให้ขาย 3BB และหุ้น JASIF ส่วนหนึ่งให้กับ AIS

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นของ JAS ในการศึกษาข้อมูลและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญฯ นั้น ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ JAS ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุน ได้แก่

  1. หุ้น TTTBB ซึ่ง บริษัท อคิวเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยที่ JAS ถือหุ้นในสัดส่วน 100%) ถืออยู่ 99.87% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB คิดเป็นมูลค่า 19,500 ล้านบาท
  2. หน่วยลงทุน JASIF ที่ JAS ถืออยู่ 19% ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 12,920 ล้านบาท

รวมมูลค่าการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เนื่องจากจะทำให้ JAS รับรู้กำไรบนงบกำไรขาดทุนรวม และส่งผลให้ JAS และบริษัทย่อยมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสามารถสร้างศักยภาพในอนาคต

ด้านที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า การจำหน่ายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อ JAS และผู้ถือหุ้น โดยทำให้ JAS มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ลดภาระความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และการรักษาสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้และสัญญากับ JASIF รวมทั้งราคาจำหน่ายที่ 32,420 ล้านบาทอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม

แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องความไม่แน่นอนของการดำเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากยังไม่มีแผนจะนำเงินสดคงเหลือหลังจากการเข้าทำรายการ จำนวนประมาณ 19,320 ล้านบาท ไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้นของ JAS และ IFA ยังไม่สามารถยืนยันถึงความสมเหตุสมผลในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนอีกหลายข้อที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ

ที่มา : ตลท. , ก.ล.ต.