บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไอที ที่มีแบรนด์อันหลากหลาย เช่น Studio7, BaNANA รวมทั้ง iCare ศูนย์บริการซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple ได้ประกาศแผนซื้อหุ้นคืน ด้วยงบประมาณ 800 ล้านบาท และซื้อคืนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ภายในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 1.9 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,399,998,265 หุ้น

โดยราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่า 115% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการตั้งแต่ 14 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 17.8 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท COM7 ต้องทำการซื้อหุ้นตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567 หรือภายใน 6 เดือน นับจากนี้

เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทอาจเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทตอนนี้อยู่ต่ำกว่ามูลค่าจริงที่ควรจะเป็น จึงทำการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้มีประสิทธิภาพ และต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น (ROE) และเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพราะการที่บริษัทซื้อหุ้นของบริษัทตัวเองในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดลดลง จนส่งผลให้ ROE, EPS เพิ่มขึ้น

และในระยะสั้นหลังประกาศซื้อหุ้นคืนก็ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นทันทีจากราคาปิดวันก่อน 17.50 เป็น 18.10 หรือปรับเพิ่มขึ้นกว่า 3.4%

และหากมองที่งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ จำนวน 1,001 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิภายใน 6 เดือน หลังหักหนี้สินสุทธิ จำนวนสุทธิ 1,636 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีกำไรสะสมของบริษัทอยู่ที่ 6,666 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะซื้อหุ้นคืนตามโครงการที่แจ้ง จึงไม่น่ากังวลแต่อย่างใด

โดยการซื้อหุ้นคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารการเงินของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและแสดงถึงความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของ COM7 ต่อไปในอนาคต