เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาและส่งจำหน่ายไปยังโรงพยาบาลนาโพธิ์และโรงพยาบาลคูเมือง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยผ่านการแพทย์ทางเลือก ว่า ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำร่องเติมทุนสนับสนุนผู้ผลิตกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อการผลิตกัญชา วงเงินรวมกว่า 5,000 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนั้น ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชกัญชา พร้อมมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และดำเนินการผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นความเสี่ยง ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตกัญชาไปแล้วกว่า 7,100,000 บาท และอยู่ระหว่างขอสินเชื่ออีกจำนวนมาก คาดว่าตลาดพืชสมุนไพรทั้งกัญชาและกัญชง จะเป็นโอกาสใหม่ให้กับภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่การยกระดับชีวิตเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก BCG ต่อไป

ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ อำเภอคูเมือง มีการปลูกกัญชาออร์แกนิกกว่า 4 สายพันธุ์ ในระบบโรงเรือนแบบปิด รอบละ 120 ต้น สามารถเก็บผลผลิตได้ทุก 3 เดือน ได้ผลผลิตช่อดอก 15 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้กว่า 2,250,000 บาทต่อรอบ นอกจากนี้ ยังมีการปลูกระบบ Green House รอบละ 120 ต้น เก็บผลผลิตได้ทุก 6 เดือน ได้ผลผลิตช่อดอก 30 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้กว่า 3,000,000 บาทต่อรอบ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อในการผลิตและต่อยอดไปสู่การแปรรูปต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี