วันที่ 1 มีนาคม 2566 ช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ประกาศปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์จาก 2.14% เพิ่มเป็น 3.21% ในขณะที่สินค้าหมวดแฟชั่นจาก 2.14% เพิ่มเป็น 3.21 – 4.28% โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

Shopee ได้ส่งอีเมลและการแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มถึงผู้ขาย ระบุว่า ขอเรียนแจ้งการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขาย โดยเพิ่มค่าธรรมเนียมการให้บริการ ประเภทค่าธรรมเนียมการขายสำหรับผู้ขายประเภท Non-Mall โดยจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราดังต่อไปนี้

1. ร้อยละ 3 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาสินค้าตั้งต้นของสินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Items) หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่น ๆ) ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการขายสำหรับผู้ขายประเภท Non-Mall ในหมวดหมู่นี้จากเดิมอยู่ที่ 2.14% เพิ่มเป็น 3.21% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ร้อยละ 3 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาสินค้าตั้งต้นของสินค้าที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (Non-Electronics Items) หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่น ๆ) ยกเว้น สินค้าในหมวดหมู่แฟชั่น (Fashion Cluster) ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาตั้งต้นของสินค้าในหมวดหมู่แฟชั่นดังกล่าว หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่น ๆ)

ทั้งนี้ สินค้าบางประเภทในหมวดหมู่ย่อย (Sub-Category) ของสินค้าในหมวดหมู่สินค้าแฟชั่น (Fashion Cluster) จะถูกคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของราคาตั้งต้นของสินค้าบางประเภทในหมวดหมู่ย่อยดังกล่าว หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่น ๆ)

ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการขายสำหรับผู้ขายประเภท Non-Mall ในหมวดหมู่นี้จากเดิมอยู่ที่ 2.14% เพิ่มเป็น 3.21% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบางหมวดหมู่ย่อย เช่น เครื่องประดับมีมูลค่า ซึ่งอยู่ที่ 2.14% เพิ่มเป็น 4.28% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บสำหรับผู้ขายประเภท Non-Mall ที่ใช้บริการซื้อขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มของ Shopee และศูนย์ผู้ขายของ Shopee เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เรียกเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยจะเริ่มเรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : Shopee