วันที่ 11 มิถุนายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ส่วยสติกเกอร์ รถบรรทุก” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการบรรทุกน้ำหนักของรถบรรทุก พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.90 ระบุว่าส่วนใหญ่มีการบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด รองลงมาร้อยละ 11.45 ระบุว่า ส่วนใหญ่มีการบรรทุกไม่เกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด และร้อยละ 5.65 ระบุว่าไม่มั่นใจ

เมื่อถามความคิดเห็นของผู้ที่ระบุว่า ส่วนใหญ่มีการบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ระบุว่าไม่มั่นใจ (จำนวน 1,160 หน่วยตัวอย่าง) ถึงสาเหตุที่ทำให้รถบรรทุกมีการบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด พบว่า

  • ร้อยละ 73.36 ระบุว่าเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง
  • ร้อยละ 63.19 ระบุว่าเพื่อเพิ่มกำไรในธุรกิจขนส่ง
  • ร้อยละ 27.07 ระบุว่าขนาดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดไม่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน
  • ร้อยละ 0.09 ระบุว่าไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ

สำหรับความเชื่อของประชาชนต่อข่าวส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.76 ระบุว่า เชื่อมาก รองลงมาร้อยละ 25.34 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อ, ร้อยละ 10.08 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อ, ร้อยละ 3.44 ระบุว่าไม่เชื่อเลย และร้อยละ 0.38 ระบุว่าไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ

 เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า เชื่อมาก, ค่อนข้างเชื่อเกี่ยวกับข่าวส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก และไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ (จำนวน 1,133 หน่วยตัวอย่าง) ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก พบว่า

  • ร้อยละ 75.55 ระบุว่าเจ้าของรถบรรทุกยินดีจ่ายเพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจการ
  • ร้อยละ 75.11 ระบุว่าผู้บังคับใช้กฎหมายต้องการหาผลประโยชน์
  • ร้อยละ 26.13 ระบุว่าขนาดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด ไม่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน
  • ร้อยละ 0.35 ระบุว่าไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามผู้ที่ระบุว่า เชื่อมาก, ค่อนข้างเชื่อเกี่ยวกับข่าวส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก และไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ (จำนวน 1,133 หน่วยตัวอย่าง) ถึงความเชื่อของประชาชนว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาส่วยสติกเกอร์รถบรรทุกได้จริง พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.36 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อ รองลงมาร้อยละ 27.80 ระบุว่าไม่เชื่อเลย, ร้อยละ 23.66 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อ, ร้อยละ 17.83 ระบุว่าเชื่อมาก และร้อยละ 0.35 ระบุว่าไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ

ผลสำรวจของนิด้าโพลส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

ที่มา : นิด้าโพล