ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่จำนวน 48.93% ที่มีต่อการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้าภายใน 2 ปี ระบุว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว รองลงมาคือ 28.63% ระบุว่าควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะแรกเข้าหรือรับราชการมานานแล้ว ตามด้วย 13.66% ระบุว่าไม่ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตอนนี้ ในขณะที่ 3.74% ระบุว่าขึ้นน้อยเกินไป แต่อีก 3.51% ระบุว่าขึ้นมากเกินไป

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราเพิ่มขึ้น 2 – 16 บาท พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่จำนวน 35.11% ระบุว่าควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด รองลงมาคือ 28.40% ระบุว่าขึ้นน้อยเกินไป ตามด้วย 28.32% ระบุว่าเหมาะสมดีแล้ว ในขณะที่ 6.18% ระบุว่าไม่ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ และจำนวน 0.84% ระบุว่าขึ้นมากเกินไป

ที่มา : นิด้าโพล

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส