บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงที่ผสมผสาน อัตลักษณ์ ความเป็นไทย เข้ากับแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2567   

ชื่อเสียงของชุดไทยเรือนต้น ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงของการบินไทยสวมใส่มามากว่า 20 ปี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับเรื่องความสวยงาม ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย สะท้อนความเป็นสายการบินแห่งชาติเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เปิดต้อนรับผู้โดยสารจากประเทศต่างๆมาเป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษ

การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงของการบินไทยครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความมุ่งมั่นของการบินไทยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ นอกจากนี้ ชุดยูนิฟอร์มหญิงชุดใหม่ยังผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย มั่นใจได้ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถสวมใส่ได้อย่างปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่

การบินไทยดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรีอนกระจก ผ่านกิจกรรมและโครงการหลายรูปแบบ ทั้งการลดทรัพยากร ลดปริมาณขยะ ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปีพ.ศ. 2593 ภายใต้แนวคิด Zero West Living ซึ่งประกอบด้วย 3 หลัก คือ FROM PLANTS TO PLANETS – การบินเพื่อสิ่งแวดล้อม FROM WASTE TO WEALTH – การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ FROM PURPLE TO PURPOSE – จากใจสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส