สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 CAAT  ได้ประชุมร่วมกับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถนำอากาศยานที่อยู่ในการซ่อมบำรุงกลับมาให้บริการเพียงพอต่อการปฏิบัติการบินได้

ในการหารือดังกล่าว CAAT ได้เน้นย้ำให้สายการบินนกแอร์จัดมาตรการเพื่อให้อากาศยานที่มีอยู่สามารถทำการบินได้อย่างต่อเนื่อง และติดตามอากาศยานที่ซ่อมบำรุงอยู่ให้กลับมาทำการบินได้ตามแผนเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสาร

CAAT ยังเน้นย้ำว่า ให้สายการบินนกแอร์จัดเที่ยวบินตามจำนวนอากาศยานที่สามารถจัดหามาใช้ได้ตามจริง และตามจำนวนอากาศยานที่สามารถทำการเช่าเหมาลำมาเพื่อทดแทนเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน ขอให้สายการบินนกแอร์ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารภายในประเทศฯ อย่างเคร่งครัด 

โดยเฉพาะการคืนเงินค่าโดยสารที่ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ประกาศฯ กำหนด นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สายการบินนกแอร์เตรียมแผนรองรับกรณีอากาศยานขัดข้อง ทั้งในส่วนการดูแลผู้โดยสารและการจัดหาอากาศยานเช่าเหมาลำเพิ่มเติม รวมถึงต้องตรวจสอบและซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีความพร้อมก่อนนำมาให้บริการเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการผู้โดยสาร

ในกรณีการยกเลิกเที่ยวบินให้สายการบินนกแอร์พิจารณาการแจ้งผู้โดยสารให้ทราบถึงการยกเลิกเที่ยวบินก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางมากกว่า 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง โดยเน้นให้แจ้งทันทีที่ทราบว่ามีเหตุต้องยกเลิก หรือมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

สำหรับการสื่อสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน CAAT ขอให้สายการบินนกแอร์จัดเตรียมระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกช่องทางการติดต่อกับผู้โดยสาร และให้สายการบินนกแอร์เตรียมจัดหาพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ หรือพนักงานประจำเคาน์เตอร์เพื่อให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสายการบิน เนื่องจากในเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารหนาแน่น

ทั้งนี้ CAAT จะประเมินความพร้อมของอากาศยานต่อจำนวนเที่ยวบินที่สายการบินสามารถให้บริการ และจะติดตามการแก้ไขปัญหาของสายการบินนกแอร์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้โดยสารในห้วงที่มีการเดินทางสูงนี้

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส