Pebble มอบ SmartWatch ให้นักเรียนสายวิทย์ฯ 4000 เรือน

แจกกันเห็น ๆ แต่เฉพาะในสหรัฐฯ แน่นอนว่าเพื่อให้นักเรียนเอาไปพัฒนาแอพของตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น