Blackberry จับมือมาเลเซียปกป้องภัยไซเบอร์และพัฒนาทักษะประชาชน

BlackBerry จากแคนาดาลงนามในข้อตกลงด้านซอฟต์แวร์และบริการในระยะยาวกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านไซเบอร์ของประเทศ

ข้อตกลงนี้จะช่วยให้รัฐบาลมาเลเซียสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันด้านไซเบอร์ของ BlackBerry ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันภัยไซเบอร์ ปกป้องระบบสื่อสาร ไปจนถึงข้อมูลของรัฐบาล และช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ของแรงงานในมาเลเซีย

นอกจากนี้ BlackBerry ยังจะก่อตั้งศูนย์ไซเบอร์เพื่อพัฒนาทักษะ (CCoE) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ภายในปี 2024 ด้วย ซึ่งจะถือเป็น CCoE แห่งแรกในเอเชีย-แปซิฟิก

ศูนย์แห่งนี้จะให้การศึกษาและฝึกอบรมทักษะทางไซเบอร์ รวมถึงเป็นศูนย์ตอบโต้ภัยไซเบอร์และข่าวกรองทางไซเบอร์ด้วย

อันวาร์ อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียชี้ว่ามาเลเซียต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศที่โอบรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและปลอดภัย พร้อมทั้งเสริมว่าควรต้องเชิญชวนการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มเติม เพื่อเสริมตลาดแรงงานไซเบอร์

จัสติน ทรูโด (Justin Trudeau) นายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวว่าไซเบอร์ถือเป็นความท้าทายระหว่างประเทศ และยังเป็นเสาหลักภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของแคนาดา รัฐบาลจึงสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์ไซเบอร์เพื่อพัฒนาทักษะในมาเลเซีย ซึ่งทรูโดชี้ว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญ

ทรูโดยังบอกอีกว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้ทั้งสองประเทศเสริมความเข้มแข็งของกันและกันในการจัดการกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์อีกด้วย

ที่มา Malay Mail

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส