Facial Recognition System concept.

อเมริกาใช้พรบ.จดจำใบหน้า เพื่อปกป้องข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัวของคุณ!

ภายในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า Roy Blunt และ Brian Schatz วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาต้องการปกป้องข้อมูลการจดจำใบหน้าของผู้คน และป้องกันการขายข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุหรือติดตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชน

ผู้ร่างกฎหมายได้เสนอพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวระบบจดจำใบหน้าของบุคคลในเชิงพาณิชย์ปี 2019 ให้มีการเรียกเก็บเงินเพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์เชิงพานิชย์ ก่อนหน้านี้ระบบจดจำใบหน้าถูกคิดค้นและนำมาใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย แต่ในปัจจุบันนี้มันกลับกลายเป็นข้อมูลที่ถูกนำมาแสวงหาผลกำไร พวกเขากล่าวว่าผู้คนจำนวนมากไม่รู้ว่าเทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในพื้นที่สาธารณะ และ บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนเพื่อแบ่งปันหรือขายให้กับบุคคลที่สามได้ง่ายๆนอกจากจะไม่ให้บริษัททำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว กฏหมายจะระบุเพิ่มอีกว่าพวกเขาต้องแจ้งให้ลูกค้ารู้ หากพื้นที่ใดมีการใช้ระบบจดจำใบหน้า

ระบบจดจำใบหน้ายังต้องได้รับการปรับปรุงอีกหลายด้านเพราะระบบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีความผิดพลาดสูงเมื่อเป็นใบหน้าของผู้หญิง และ คนผิวสี ผู้ผลิตและผู้ให้บริการระบบดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่กำหนดโดย Federal Trade Commission และสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ นอกจากนี้ Roy Blunt และ Brian Schatz ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก Brad Smith ประธาน และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ในการสนับสนุนการเรียกเก็บเงินจาก พรบ.ดังกล่าวอีกด้วย

อ้างอิง