Zscaler ThreatLabz พบว่ามีกลุ่มโจรไซเบอร์ที่จงใจลวงให้ผู้ใช้งาน Roblox ในการดาวน์โหลดมัลแวร์ขโมยข้อมูลที่ปลอมเป็นเครื่องมือแก้เฟรมเรตบน Roblox

ปฏิบัติการนี้ใช้คลิปวิดีโอใน YouTube และลิงก์ใน Discord ในการเผยแพร่มัลแวร์ที่มีชื่อเรียกว่า Tweaker ไปยังผู้ใช้งานบน Roblox ที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน

เมื่อผู้ใช้ Roblox ติดตั้ง Tweaker ไปแล้ว ตัวมัลแวร์ก็จะใช้คำสั่ง Powershell ในการติดตั้งมัลแวร์ลงในอุปกรณ์ ซึ่งจะสามารถดูดข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi รหัสผ่าน ข้อมูลผู้ใช้ Roblox และข้อมูลเงินในเกม

Zscaler เตือนผู้ใช้ว่าผู้ใช้อาจถูก Tweaker ตัวนี้หลอกได้ เพราะว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเฟรมเรตได้จริง ทำให้ผู้ใช้อาจไม่ระวังตัว เพราะมันทำงานได้ตามที่บอก