Google Malaysia ออกมาขอโทษกรณีที่อ้างอิงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลริงกิต หลังธนาคารกลางของมาเลเซีย (BNM) ออกมาโวยว่า Google อ้างอิงมูลค่าของริงกิตต่ำไป

ก่อนหน้านี้ BNM ออกมาบอกว่าริงกิตที่อ้างอิงอยู่บนหน้าเว็บเพจ Google ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ และไม่สะท้อนพัฒนาการเศรษฐกิจในเชิงบวกของประเทศ

ล่าสุด Google Malaysia ออกมาขอโทษความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และชี้ว่าได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยบอกว่าได้ติดต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็นแหล่งอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้แก้ไขข้อมูล

ก่อนหน้านี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ Google อ้างถึงอยู่ที่ 1 เหรียญ เท่ากับ 4.98 ริงกิต ซึ่งต่ำกว่าสกุลเงินริงกิตในระดับต่ำสุดที่อัตรา 4.7075 เสียอีก