บลูบิค จัดหนักเปิดตัว “โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือ Employee Joint Investment Program – EJIP” มุ่งสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันกับพนักงาน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น ซึ่งโครงการ EJIP นี้จะมีอายุ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มกราคม 2569 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานผ่านการลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทฯ โดยจะหักเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิ์และสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 8 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเทียบเท่ากับยอดเงินสะสมต่อเดือนเป็นประจำทุกงวด และจะจ่ายสมทบในอัตราพิเศษร้อยละ 10 ของเงินเดือนให้แก่พนักงานที่เข้าโครงการและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามีผลการทำงานที่ยอดเยี่ยม 

โดยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด จะเป็นผู้ดําเนินโครงการ เพื่อให้ผลตอบแทนกับพนักงานและสร้างความรู้สึก  มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทในครั้งนี้