สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ชำระภาษี ให้กับผู้ประกอบการทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลากำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรออกไปให้ครอบคลุมผู้ประกอบการเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นการเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว จากประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องการยื่นแบบภาษีต้องถูกกักตัวจาก COVID-19 จนไม่สามารถทำงานได้

หรือสำนักงานบัญชีที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ประกอบการเพื่อเตรียมทำบัญชีและภาษี หรือสถานประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันกับสถานประกอบการที่ถูกปิดกิจการ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน และให้ผู้ประกอบการพิจารณาให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจาก COVID-19

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีอากรในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด 2 แบบ ภ.ง.ด 3 แบบ ภ.ง.ด 53 และแบบ ภ.ง.ด 54) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    1. ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
    2. ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  4. อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 ก และแบบ อ.ส. 4 ข) ที่ต้องยื่นชำระอากรแสตมป์ภายในวันที่ 1 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึง 15 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ทางด้านกรมสรรพากรในปัจจุบันมีระบบที่สนับสนุนการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งลดการเดินทางไปชำระภาษีอากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรพื้นที่สาขา

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า ทางกระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกมาตรการการขยายระยะเวลาในการยื่นแสดงรายการชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ รวมทั้งในกรณีกรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ และขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

แสดงความคิดเห็น