วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมความร่วมมือด้านบริการดิจิทัลภาครัฐ ร่วมกับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) (DGA) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)

โดยนางสาว อ่อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยเปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่สุดของกทม. คือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การเพิ่มความโปร่งใส และลดขั้นตอนต่างๆ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือการทำกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น ลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล และพยายามเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติยังกล่าวด้วยว่า DGA และ ก.พ.ร. มีหลายโครงการที่สามารถช่วยกรุงเทพมหานครทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

1. Open Data เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้ามาค้นหาได้

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วันนี้ กทม.เริ่มด้วยการนำข้อมูลงบประมาณประจำปี 2566 เปิดเผยขึ้นเว็บไซต์ กทม.พร้อมลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของ DGA เพื่อให้ประชาชนเห็นข้อมูลงบประมาณว่าใช้เกี่ยวกับอะไร รวมทั้งเรื่อง Open Contract โดยนำสัญญาต่าง ๆ ที่เปิดเผยได้มาเปิดเผยเพื่อให้เห็นความโปร่งใสและแนวทางว่าเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน ก.พ.ร. ก็มีแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและโหวตในเรื่องต่างๆ ได้ เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ มีความโปร่งใส

2. สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประชาชนสามารถตรวจสอบในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยคนพิการได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งมีการเชื่อมข้อมูลกับกรมบัญชีกลาง ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ ขณะเดียวกันก็มีระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) สำหรับการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ทางออนไลน์ ซึ่งต่อไปจะรวมถึงเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้างด้วย สามารถทำให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาและสามารถขออนุญาตออนไลน์ได้

3. การพัฒนาเอกสารหลักฐานทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล

พัฒนาการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษารูปแบบดิจัทัล (Digital Transcript) สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งโรงเรียนฝึกอาชีพทุกแห่ง โดยต่อไปคนที่เรียนจบจะได้รับ Digital Transcript ไปสมัครงาน หรือเรียนต่อ ได้อย่างสะดวกและไม่ถูกปลอมแปลงเอกสาร

4. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรกรุงเทพฯ ด้านดิจิทัล

โดยอาจมีการจัดแคมป์เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ DGA มีแหล่งเรียนรู้สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนที่จะเข้ามาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง

ทางผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า “ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเป็นตัวสำคัญที่เป็นการใช้งบประมาณไม่มาก แต่ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตซึ่งสามารถทำให้เป็น One Stop Service หรือ Super license ที่สามารถขอใบอนุญาตหลายใบในครั้งเดียวโดยไม่ต้องทำหลายกระบวนการ จะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่อยากจะทำธุรกิจมีความสะดวกมากขึ้น และเพิ่มความโปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ลง ขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) หรือ One Stop Service ให้ประชาชนใช้บริการขอใบอนุญาตออนไลน์ คาดว่าจะพร้อมให้บริการประชาชนในช่วงปลายปี 65”

ที่มา: ข่าวสารกรุงเทพฯ