UK PM Rishi Sunak
REUTERS/Henry Nicholls

ราชบัณฑิตยสภาเผยการสะกดชื่อนายกฯ อังกฤษคนใหม่ ‘ริชี ซูแน็ก’

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้พิจารณาการเขียนชื่อภาษาไทยของนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรคนใหม่ คือ Rishi Sunak เป็น ‘ริชี ซูแน็ก’

ทั้งนี้ ประเด็นการเขียนชื่อผู้นำอังกฤษคนใหม่นี้ อาจทำให้สื่อไทยลังเล เนื่องจากการสะกดตามหลักของราชบัณฑิตยสภาที่ถูกต้องนั้น คำว่า ‘Sunak’ จะเขียนเป็น ‘สุนัก’ ซึ่งคล้ายคำว่า ‘สุนัข’ จึงมีการหลีกเลี่ยงด้วยการสะกดด้วยคำว่า ‘ซูนัก’ แทน

เพื่อป้องกันความสับสันและเขียนให้ตรงกัน ทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้กำหนดให้เขียนชื่อภาษาไทยของ Rishi Sunak เป็น ‘ริชี ซูแน็ก’

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส