โดย GDP (Gross Domestic Product) คือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง (โดยปกติจะเป็นรายปีหรือรายไตรมาส) คำนวณด้วยสูตรสำหรับคำนวณ GDP คือ GDP = C + I + G + (X-M) ซึ่ง C คือการใช้จ่ายของผู้บริโภค I คือการลงทุนของธุรกิจ G คือการใช้จ่ายของรัฐบาล และ (X-M) คือการส่งออกสุทธิ

จึงถือได้ว่า GDP เป็นมาตรวัดสำคัญของขนาดและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ยิ่งนำมาหารจำนวนประชากร ทำให้นำมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ชัดเจนขึ้นด้วยรายได้ต่อหนึ่งคนเหมือนกัน