ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง, การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และ ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 60,786 คน มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 57,362 คน คิดเป็นร้อยละ 94.37

ผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียน 2,222,380 คน มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 2,030,628 คน คิดเป็นร้อยละ 91.37

ผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 2,356  คน มีผู้มาใช้สิทธิล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,372  คน มีผู้มาใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 752 คน รวม 2,124  คน คิดเป็นร้อยละ 90.15

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส