สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับระบบเลือกตั้ง (ศซล.) โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สทส.), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สำนักบริหารการทะเบียน, กรมการปกครอง และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งไซเบอร์ ให้กับระบบที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งของ กกต. เช่น แอปพลิเคชัน Smart Vote, แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด, เว็บไซต์ของ กกต. รวมถึงเว็บไซต์ของ กกต.จังหวัด และฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า อยากให้ประชาชนมั่นใจในการเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ว่าหน้าที่ของ กกต. คือการธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเครื่องมือสำคัญ คือ การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ และประชาชนเป็นเจ้าของการเลือกตั้ง ดังนั้น กกต. จึงตั้งความหวังเอาไว้สูงเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้

“ไม่ว่าสังคมจะรู้สึกหรือมองเราอย่างไร แต่สิ่งที่ตั้งใจทำ คือ การให้มีสนามแข่งขันที่เป็นธรรมในการเลือกตั้ง มีความเสมอภาคทุกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน รายการที่ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส นี่คือเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้น” นายแสวงกล่าว

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายแสวงยอมรับว่ามีข้อผิดพลาด และทาง กกต. ได้รีบดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ โดยได้ส่งหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้ซักซ้อมกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกกับประชาชน ดูแลการปิดประกาศให้ครบถ้วน ชัดเจน และอย่าให้ใครมาทำลาย หรือนำมาเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความสับสนว่า กกต. ดูแลไม่ดี หรือทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ตลอดจนการนับคะแนน การรายงานผล ต้องติดตามใกล้ชิด ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติและดูแลผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

“กกต. ยืนยันว่าจะรักษาคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ใช้สิทธิไปแล้ว หรือกำลังจะลงในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ไม่ว่าลงให้ใคร ให้พรรคไหน คะแนนนั้นก็จะได้กับคนนั้น ผมหวังว่าสถานการณ์ไปจนถึงวันเลือกตั้งน่าจะเป็นไปด้วยดี เราต้องรักษาสนามประชาธิปไตยไว้” นายแสวงกล่าวทิ้งท้าย